DOPRAVNÝ ÚRAD

Pevné subsystémy

Pevné subsystémy sú štrukturálne subsystémy tvoriace pevnú časť existujúceho železničného systému, t. j. subsystém energia, infraštruktúra a traťové zariadenia subsystému riadenia – zabezpečenia a návestenia.

Subsystém energia tvoria trakčné napájacie stanice vrátane transformovní elektrického napätia, systém trolejového vedenia, spínacie stanice vrátane ochrany, izolácie a pomocného napájania, úsekové deliče, odpojovače, napájacie vedenia systému trolejového vedenia a vodiče pre spätný trakčný prúd. K subsystému energia patrí aj systém merania spotreby elektrickej energie a systém spoplatňovania. Subsystém energia má spoločné rozhrania s ostatnými subsystémami železničného systému, aby sa dosiahla očakávaná výkonnosť.

Subsystém infraštruktúra tvoria koľaje, výhybky, železničné priecestia, inžinierske stavby (mosty, tunely, atď.), komponenty stanice súvisiace so železnicou (vrátane vchodov, nástupísk, prístupových zón, služobných priestorov, toaliet a informačných systémov, ako aj ich prvkov súvisiacich s prístupnosťou pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou), bezpečnostné a ochranné zariadenia. Súčasťou je aj časť funkčného subsystému údržba, ktorú tvoria umývačky na vonkajšie čistenie vlakov, dopĺňanie zásob vody, dopĺňanie paliva, pevné zariadenia na vyprázdňovanie toaliet a elektrické napájanie týchto zariadení.

Subsystém traťových zariadení riadenia – zabezpečenia a návestenia tvorí rádiová sieť triedy A vrátane hlasovej a dátovej komunikácie (systém GSM – R) a traťová časť  zabezpečenia jazdy vlakov triedy A (systém ERTMS) vrátane traťových systémov detekcie vlakov. Spoločné rozhrania predovšetkým v prípade systémov detekcie vlakov majú za úlohu zabezpečiť zlučiteľnosť so subsystémom železničné koľajové vozidlá a vymedziť spôsob prenosu údajov do vlakov a z vlakov.

Pevné subsystémy sa uvedú do prevádzky iba vtedy, ak sú konštruované, vybudované a inštalované tak, aby spĺňali základné požiadavky, a ak dostali príslušné povolenie. Na tento účel vypracoval Dopravný úrad podrobný postup.

 

Európsky systém riadenia železničnej dopravy – ERTMS

Uvádzanie systému ERTMS do prevádzky sa vykonáva postupom podľa § 71a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy. Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov (ETCS) a globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke (GSM-R).

Všetky detailné informácie k procesu uvádzania do prevádzky pre traťové súčasti systému ERTMS sa nachádzajú na webovom sídle Železničnej agentúry EÚ (v anglickom jazyku). Dovoľujeme si všetkých žiadateľov požiadať o striktné dodržiavanie pravidiel procesu stanovených Železničnou agentúrou EÚ.

Žiadosti sa podávajú cez Filetype iconjednotné miesto kontaktu (OSS).

 

Odporúčanie Komisie z 18. júla 2018 o usmernení pre harmonizované vykonávanie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy v Únii

Filetype iconPríručka k povoľovaniu systému ERTMS (v anglickom jazyku)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia