Informácie k uplatňovaniu 4. železničného balíčka v Slovenskej republike

Dopravný úrad na svojom webovom sídle aktualizoval informácie týkajúce sa spracovávania žiadostí o vydanie bezpečnostných osvedčení a povolení železničných vozidiel do prevádzky pred a po 16. júni 2020 v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa technického piliera 4. železničného balíčka.

Všetky dostupné informácie, spôsob prijímania a spracovávania žiadostí vo vzťahu k uplatňovaniu novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prístup k testovaciemu prostrediu Jednotného miesta kontaktu nájdete na tejto stránke: 4. železničný balíček.