Plán štátnych dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024

V súvislosti s požiadavkami legislatívy Európskej únie, ako aj pre celkové zabezpečenie transparentného a nediskriminačného výkonu štátneho dozoru zo strany Dopravného úradu, zverejňuje Dopravný úrad plán štátnych dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024.

Plán štátnych dozorov vychádza z rizík, ktoré boli identifikované v stratégii dohľadu a teda si vyžadujú dohľad. Zároveň tento plán zahŕňa aj každoročnú preventívnu činnosť dohľadu. Plán štátnych dozorov zohľadňuje aj prepojenie medzi povoľovacou činnosťou a následným dohľadom. Plán štátnych dozorov neobsahuje údaje o dozoroch, u ktorých by zverejnenie zámeru kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu dohľadu, ani o dohľadoch, ktorých potreba vyplynie z aktuálneho výskytu priority dozoru s rizikom vyššej úrovne, najmä na základe odôvodneného podnetu od inej osoby, vzniknutej nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj z úradnej činnosti.

Celý plán štátnych dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024 nájdete na tomto odkaze.