Stretnutie ZVKV v dňoch 29.-30. apríla 2024

Dopravný úrad sa zúčastnil na stretnutí pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Združenia vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30. apríla 2024 v Podbanskom. Pri tejto príležitosti boli zo strany Dopravného úradu prezentované pre účastníkov stretnutia niektoré zaujímavé témy týkajúce sa aktuálnych problémov v oblasti činnosti železničných podnikov, prevádzky dráhových vozidiel a ich registrácie v Európskom registri vozidiel (EVR).

Filetype iconPrvá prezentácia sa týkala poznatkov z hodnotenia systémov riadenia bezpečnosti železničných podnikov a zistení z výkonov štátneho dozoru na dráhach a v doprave na dráhach.

Filetype iconDruhá prezentácia sa týkala poznatkov z aktuálnej činnosti v oblasti registrácie železničných vozidiel do EVR a zosumarizovania noviniek v tejto oblasti.