DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – tlakové zariadenia

Zoznam oprávnení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť tlakových zariadení

Zoznam oprávnení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
2018
K – 07/2018 Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie Hrdlo 1
Bratislava
vykonávanie plnenia cisternových vozňov nebezpečnými látkami triedy 3 podľa RID v Termináli Hronský Beňadik. 30.5.2021
K – 08/2018 Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie Hrdlo 1
Bratislava
vykonávanie plnenia cisternových vozňov nebezpečnými látkami triedy 3 podľa RID v Termináli Horný Hričov. 30.5.2021
K – 09/2018 STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9
Banská Bystrica
vykonávanie montáži, údržby, opráv a rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových. Rozsah: K 5, K 8. 11.12.2020
K – 10/2018 POEL plus s.r.o. Panelová 533/17         Košice vykonávanie montáži, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových.  Rozsah: K5, K6, K7, K8. 27.4.2021
K – 11/2018 SWS spol. s r.o. Vojany 332 plnenie cisternových vozňov plynmi a nebezpečnými látkami: propán, bután, propylén a ich zmesi, dechty kvapalné, antracénový olej, naftalénový olej, benzol, benzén, prací olej, prírodný gazolín. 31.5.2021
K – 12/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8
Bratislava
oprávnenie platí pre Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky na vykonávanie montáže a údržby určených technických zariadení tlakových. Rozsah: K8. 31.5.2021
K – 14/2018 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
Trnava
na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií tlakových nádob cisternových vozňov na prepravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID a nádob cisternových vozňov s tlakovým vyprázdňovaním na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt. 19.6.2021
K – 15/2018 Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66
040 01 Košice
platí na montáž, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových: K6, K7, K8 22.6.2021
K – 16/2018 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60
974 01  Banská Bystrica
vykonávanie montáží, opráv,  rekonštrukcií určených technických zariadení (UTZ) tlakových v rozsahu: K5, K8, K3
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika UTZ
26.6.2019
K – 17/2018 SEA Kolín  s.r.o. Tyršova 469, Kolín II  280 02 Kolín
Česká republika
vykonávanie montáži, údržby, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 1 3.7.2021
K – 18/2018

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz., a.s. )

Matice slovenskej 10, Prievidza

vykonávanie montáži, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových: K6, K7, K8, K11, K12 1.10.2021
K – 19/2018

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.

034 01 Štiavnička 190

vykonávanie montáži určených technických zariadení tlakových:
K6, K7, K8
5.10.2019
K – 20/2018

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice

montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových: K3, K5, K6, K8

jednoduché opravy UTZ tlakových v rozsahu: K8

8.10.2021
K – 21/2018

ZOS LOKO s.r.o.

Štúrova 24
960 01 Zvolen

montáž, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K6, K7, K8

8.10.2021
K – 22/2018

Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s.
pracovisko Sekcia Východoslovenské prekladiská, Železničná 1
076 43 Čierna nad Tisou

Drieňová 24
820 09 Bratislava

oprávnenie platí pre plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb nebezpečnými látkami: surový benzol, benzén, metanol, atylhexanol, etylacetát, uhľovodiky (benzín, nafta)

11.10.2019
K – 23/2018

SAM – SHIPBULDING AND MACHINERY a. s.

Vlčie hrdlo 5985
820 03 Bratislava

montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu:

  1. nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt,
  2. nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb určené na dopravu nebezpečných látok tried 2, 3, 4 a 8 podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID),
10.10.2021
K – 24/2018

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica

montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K3, K5, K8

10.10.2019
K – 25/2018

Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24
820 09 Bratislava

vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení /UTZ/ tlakových v rozsahu: K1, K3, K5, K6, K7, K8

11.10.2021
K – 26/2018

RODMA, s.r.o.

T.G. Masaryka 1656/48 960 01 Zvolen

Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií určených technických zariadení (UTZ) tlakových v rozsahu: K5, K8, K3, K7, K6 vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika UTZ. 26.10.2021
K – 27/2018 SASPPO s.r.o. Geologická 22
821 06 Bratislava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby určených technických zariadení (UTZ) tlakových v rozsahu: K5, K8, K3
vykonávanie revízií určených technických zariadení tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika UTZ
24.10.2021
K – 28/2018

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Olejárska 1
814 52 Bratislava

montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :   K6, K8
– platí pre vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel – trolejbusov
18.10.2021
K – 29/2018

Duslo, a.s.

Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov a cisternových kontajnerov plynmi a nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu  nebezpečného tovaru (RID):
Úsek výroby – anorganika
– čpavok bezvodý, kyselina dusičná do 65%, roztok čpavku
Úsek výroby – organika
– cyklohexylamín, dicyklohexylamín, difenylamín

20.11.2021
K – 30/2018

SASPPO, s.r.o.

Geologická 22
821 06 Bratislava

Montáž a údržba – určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K5, K8, K3
materiál podľa TNI CEN ISO/TR 15608 : skupina 1.1
spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063: 311 (kyslíkovo – acetylénovým plameňom)revízie a skúšky – podľa § 12 a § 15 na určených technických zariadeniach tlakových v zmysle vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v rozsahu prílohy č.1, časti 3: K5, K8
5.12.2021
K – 31/2018

REVIMONT – DG, s.r.o.

Bystrička 610
038 04 Bystrička

Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií určených technických zariadení (UTZ) tlakových v rozsahu:
K5, K8, K3, K7, K6
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika UTZ
06.12.2021
2019
K – 01/2019

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc – Žilina
Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina revízie a skúšky – podľa § 12 a § 15 na určených technických zariadeniach tlakových v zmysle vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v rozsahu prílohy č.1, časti 3: K5, K6, K7, K8
12.1.2022
K – 02/2019

VIŽ a.s.

Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica

oprávnenie platí na vykonávanie revízii a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K6, K8 31.12.2020
K – 03/2019

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen

Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržieb, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časť 3 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K1 – parné kotly rušňové na dráhových vozidlách :
oprava prehrievačových článkov
výmena žiarových a dymových rúr kotla
úprava koncov rúr a priváranie nástavkov rúr
opravy trhlín stien skriňového a valcového kotla zváraním formou záplaty
opravy trhlín krížov trubkovníc zváraním
odstraňovanie netesností kotlových rúr zavalcovaním a zavarením zo strany kúreniska
odstraňovanie netesností rozperiek a stropných rozpier zváraním
oprava miestnej korózie tlakových stien kotla naváraním
oprava varných rúr a varníkov
výmena rozperiek skriňového kotla K6, K7, K8 materiál podľa TNI CEN ISO/TR 15608 : podskupiny 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 8.1, 23.1 spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 131, 135, 141, 311
 11.03.2022
 K – 04/2019 MS SERVIS, s.r.o.

Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1556/11
917 01 Trnava

vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcii určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K8, K3 02.04.2021
 K – 05/2019 Jaroslav Baran – ERES – PLYN Stavebná 11/B
974 01 Banská Bystrica
vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K8 17.04.2022
K – 06/2019

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Tylova 1/57
30128 Plzeň
Česká republika

montáž určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K6
– platí pre montáž vzduchojemov dráhových hnacích vozidiel – trolejbusov
02.05.2022
K – 07/2019

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

plnenie cisternových vozňov plynmi a nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – platí pre Terminál Bratislava 10.05.2022
K – 08/2019

DMG, s.r.o.

Školská 470
956 12 Preseľany

montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časť 3 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K6, K7 15.05.2022
K – 09/2019

Duslo, a.s.

Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Prevádzka Strážske

plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) 15.05.2022
K – 10/2019

Duslo, a.s.

Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Prevádzka Šaľa

Montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K6
Montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K11, K12, K15
03.06.2022
K – 11/2019

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Bardejovská 7
080 06 Ľubotice

Oprávnenie platí pre montáž, údržbu a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časť 3, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach :
K6 – platí pre vzduchojemy trolejbusov, K8
27.06.2022
K – 12/2019

EUROSTAVING  s.r.o.

Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica

Oprávnenie platí pre montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časť 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K3, K5, K8

podmienky upresňujúce rozsah :
materiál podľa TNI CEN ISO/TR 15608 : podskupiny 1.1, 1.2, 1.4 spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063 : 135, 311

26.06.2022
K – 13/2019

RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o.

034 01 Štiavnička 190

Montáž určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K6, K7, K8 17.07.2022
K – 14/2019

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Vysoká 42/6785
919 34 Biely Kostol

Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č. 1, časť 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K5, K8

podmienky upresňujúce rozsah:
materiál podľa TNI CEN ISO/TR 15608 : podskupiny 1.1, 1.2 spôsob zvárania podľa STN EN ISO 4063 : 111, 141, 311

27.06.2022
K – 15/2019

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica

Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č. 1, časť 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach:
K5, K6, K8
– rozsah K 5 platí len na vykonávanie údržby,
– rozsah K 6 platí len pre vzduchojemy trolejbusov
25.07.2022
K – 16/2019

ELEgas s.r.o.

Eduarda Nécseya 3168/3 010 08 Žilina Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a revízií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K8 29.07.2022
K – 17/2019

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava

Oprávnenie platí pre plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – platí pre prevádzku Terminál Kapušany 23.08.2022
K – 18/2019

MiMa Servis, s.r.o.

Kostolná 51/23
015 01 Rajec

Oprávnenie platí na vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií a revízii určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K8 02.09.2022
K – 19/2019

ERES–PLYN, s.r.o.

Stavebná 11/B
974 01 Banská Bystrica

Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K8 06.09.2022
K – 20/2019

OHL ŽS Slovakia, a.s.

Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava

Oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K6, K7 21.10.2022
K – 21/2019

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K3, K5, K6, K7, K8, K10 04.11.2022
K – 22/2019

EKOLMONT, s.r.o.

Čermeľská 3
040 01 Košice

Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K5, K8 20.11.2022
K – 23/2019

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.

Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

Oprávnenie platí pre údržbu, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K6, K7 08.11.2021
K – 24/2019

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

Plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) na pracovisku:
Automatická plnička svetlých produktov ( APSP – prevádzková jednotka 360):
koľaje č. 1 a 2 motorová nafta (UN 1202), automobilový benzín (UN 1203).
16.12.2022
2020
K-1/2020

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Montáž a údržba – určených technických zariadeniach tlakových v zmysle vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v rozsahu prílohy č.1, časti 3: K5, K8
Oprávnenie platí pre:
Železnice Slovenskej republiky odštepný závod Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava
Oblastná správa majetku Žilina P. O. Hviezdoslava 1
010 01 Žilina
30.01.2023
K-2/2020

ŽELOS, spol. s r.o.

Staničná 7
917 00 Trnava

Rozsah: revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K5, K6, K7, K8
opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K11, K12
30.01.2023
K-3/2020

EKOTECHNIK, s.r.o.

Jilemnického 8
036 01 Martin

Oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K8 30.01.2023
K-4/2020

FOTISCHEM a. s.

M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky

Plnenie cisternových vozňov plynmi a inými nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):

  • UN 1017 – chlór
  • UN 1824 – hydroxid sodný
  • UN 1791 – chlórnanový roztok
  • UN 1789 – kyselina chlorovodíková
  • UN 1830 – kyselina sírová
  • UN 1135 – etylénchlórhydrín
  • UN 2810 – Novamal (bis-(2-chlóretoxy)metán a homológy)
  • UN 1402 – karbid vápnika
30.01.2023
K-5/2020

ENERGOCHEMICA TRADING a. s.

Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava

Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K6 30.01.2023
K-6/2020

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

Plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) na pracovisku – plnička svetlých produktov (PS 360): motorová nafta (UN 1202), automobilový benzín (UN 1203)
prevádzka: Terminál Kľačany, 920 64 Kľačany
05.12.2022
K-7/2020

K-8/2020

P R O B U G A S  a. s.

Nám. 1. mája 18
811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto

Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 8 20.02.2023
K-9/2020

LUMIZA, s. r. o.

Pri Kysuci 99/77
010 03 Žilina

Oprávnenie platí pre montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 8 20.02.2023
K-10/2020

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Kvačalova 2
011 40 Žilina

Oprávnenie platí pre montáž určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových v rozsahu: K 6, K 8

Obmedzenie: platí pre montáž vzduchojemov dráhových hnacích vozidiel – trolejbusov (K6)

10.03.2023
K-11/2020

SAVEST, s.r.o.

Daxnerova 2669/15
010 01 Žilina

Oprávnenie platí pre montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 5, K 8 11.03.2023
K-12/2020

Facility & Property Management, s.r.o.

Gen. Svobodu 2612 911 08 Trenčín

Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 5, K 8
Obmedzenia: neplatí na vykonávanie úradných skúšok
18.03.2023
K-13/2020

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Oprávnenie platí pre montáž určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových v rozsahu prílohy: K 6, K 7 23.03.2023
K-14/2020

Považská cementáreň, a.s.

J. Kráľa
018 63 Ladce
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržba a skúšky tesnosti určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 11.
Obmedzenia:
– platí pre tlakové nádoby vozňov na prepravu sypkých hmôt (Uac, Uacs),
– opravy bez zásahu do tlakových častí tlakových nádob zváraním (zváranie ostatných častí s triedou prevedenia zvaru CP D podľa
STN EN 15085-2:2008).
07.04.2023
K-15/2020 Plynoinštala, s. r. o. Družstevná 20
044 42 Rozhanovce
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 5, K 8
podmienky upresňujúce rozsah:
skupiny základných materiálov podľa TNI CEN ISO/TR 15608: 1.2
spôsoby zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 311montáž a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6, K 7
14.04.2023
K-16/2020 SaZ s.r.o. Koupelní 3908/6
695 01 Hodonín Česká republika
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6 12.05.2023
K-17/2020 Železnice Slovenskej republiky
Oblastné riaditeľstvo Žilina
sekcia železničných tratí a stavieb
Ul. 1. mája 34
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6, K 7, K 8 12.05.2023
K-18/2020 Chemko, a. s. Slovakia Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6,
K 7 platí aj pre revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 3,
K 5, K 6, K 7, K 8.
1.7.2023
K-19/2020 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Železnice Slovenskej republiky
Oblastné riaditeľstvo Trnava
Sekcia železničných tratí a stavieb
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
24.07.2023
K-20/2020 IN VEST s.r.o. Areál Duslo
objekt č. 21-07
927 03 Šaľa
Rozsah:
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
T8 − nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2,3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
28.07.2023
K-21/2020 Stadler Bussnang AG Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Švajčiarsko
Oprávnenie platí pre montáž a skúšky* určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4
* – skúška tesnosti po montáži na dráhové vozidlo
04.08.2023
K-22/2020 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3, T4
Oprávnenie platí pre:
Železnice Slovenskej republiky
generálne riaditeľstvo
Železničné múzeum Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1
30.07.2023
K-23/2020 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, sekciu železničných tratí a stavieb, sekciu oznamovacej a zabezpečovacej techniky a sekciu elektrotechniky a energetiky.
07.09.2023
K-24/2020 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcii, revízii a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 28.09.2023
K-25/2020 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4 30.10.2023
K-26/2020 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720
072 22 Strážske
Rozsah:
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T7, T8, T9, T11
revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4 Miesta prevádzok na vykonávanie určených činností:
– areál spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
– areál spoločnosti FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
04.11.2023
K-27/2020 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52
036 01 Martin
Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3*), T4*), T 5*)
*)    len montáž, revízie a skúšky
20.11.2023
K-28/2020 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102 Moravská Ostrava 703 00 Ostrava Česká republika Oprávnenie platí na vykonávanie montáží*) určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T 4
*)  vrátane skúšok tesnosti prevádzkovým tlakom po montáži na vozidlo
11.12.2023
2021
T-01/2021 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o. Kojetínská 3109/73a
Přerov I – Město
750 02 Přerov
Česká republika
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4 15.01.2024
T-02/2021 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
Rozsah pre pracovisko – TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad:
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 7, T 8, T11Rozsah pre pracovisko – TATRAVAGÓNKA a.s., Prevádzkareň Trebišov, Kpt. Nálepku, 2561/47, 075 20 Trebišov:
montáž určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T4
08.02.2024
T-03/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah: montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Platí pre vnútornú organizačnú
jednotku ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie č. 11, 041 50 Košice,
sekciu železničných tratí a stavieb.
10.02.2024

Aktualizované 03/2021

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia