DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – tlakové zariadenia

Zoznam oprávnení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť tlakových zariadení

Zoznam oprávnení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
Oprávnenia vydané v roku 2021
T-04/2021 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových: T4, T5, T7, T8, T11
Adresa pracoviska, kde sa bude činnosť vykonávať: Areál HBP, Baňa Cigeľ, 97205 Sebedražie
19.04.2024
T-05/2021 BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. Železničná 1
076 43 Čierna nad Tisou
Toto oprávnenie platí na vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 19.04.2024
T-06/2021 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T7, T8 22.06.2024
T-07/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice na montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T5 22.06.2024
T-08/2021 Zväz pre skladovanie
zásob, a. s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre Zväz pre skladovanie zásob a. s., prevádzka Terminál Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov pre plničku svetlých produktov, objekt 360, koľaj č. 106 a 107 na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):
– motorová nafta (trieda 3, RID),
– palivo letecké (trieda 3, RID).
07.07.2024
T-09/2021 Global Facility a. s. Bajkalská 19B
821 01 Bratislava-mestská časť Ružinov
Revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T5 07.07.2024
T-10/2021 Železničné stavby, a.s. Južná trieda 66
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 15.07.2024
T-11/2021 Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú
železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):
– motorová nafta (trieda 3 RID, UN 1202)
– automobilový benzín (trieda 3 RID, UN 1203)
13.07.2024
T-12/2021 POEL plus s.r.o. Panelová 533/17
040 01 Košice
Montáž, údržba, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových
v rozsahu: T 3, T 4, T 5.
19.07.2024
T-13/2021 SWS spol. s r.o. Vojany 332
076 72 Vojany
Plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi
a nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID):
–  plyny:
propán, bután, propylén a ich zmesi
– nebezpečné látky:
dechty kvapalné, antracénový olej, naftalénový olej, benzol, benzén, prací olej,
prírodný gazolín, pyrolízny olej a pyrokondenzát
27.07.2024
T-14/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových: T3, T4,
T7, T8, T11
14.10.2024
T-15/2021 JUSO s.r.o. P. J. Šafárika 2325/8
960 01 Zvolen
Revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových: T3, T4 12.10.2024
T-16/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových: T3, T4, T5 14.10.2024
T-17/2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6
043 29 Košice
Pracoviská:
Hornádska 10, 040 01 Košice
Železiarenská 45, 040 01 Košice – Šaca
Montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových: T3, T4, T5
jednoduché opravy UTZ tlakových v rozsahu: T5
26.10.2024
T-18/2021 ZOS LOKO s.r.o. Štúrova 24
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových: T3, T4, T5
Obmedzenia:
– opravy a rekonštrukcie UTZ tlakových v rozsahu T3 a T4 sa môžu vykonávať len na vzduchojemoch vyrobených podľa ČSN 69 0010 a STN 69 0010,
– opravy a rekonštrukcie UTZ tlakových v rozsahu T3 a T4 vyrobených podľa EN 286-3 sú neprípustné.
03.11.2024
T-19/2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových: T3, T5 22.11.2024
T-20/2021 SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska
Poľsko
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3 *
*  – platí pre vzduchojemy trolejbusov mestských dráh.
22.11.2024
T-21/2021 FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T7, T8, T11 23.11.2024
T-22/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4 03.12.2024
T-23/2021 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Rozsah a miesto vykonávania žiadaných činností: Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov a cisternových kontajnerov plynmi a nebezpečnými látkami podľa RID:
pre pracovisko: Duslo, a.s., Úsek výroby – anorganika
rozsah: – čpavok technický (trieda 2, UN 1005, koľaj č. 342)
– kyselina dusičná technická do 65% (trieda 8, UN 2031, koľaj 327)
– čpavková voda technická 25% (trieda 8, UN 2672, koľaj 312)
pre pracovisko: Duslo, a.s., Úsek výroby – organika
rozsah: – cyklohexylamín (trieda 8, UN 2357, koľaj č. 507)
– dicyklohexylamín (trieda 8, UN 2565, koľaj č. 507)
– difenylamín (trieda 9, UN 3077, koľaj č. 505)
10.12.2024
T-24/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Sekcia Východoslovenské prekladiská, Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou – organizačná jednotka Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava.
Rozsah:
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb nebezpečnými látkami podľa RID:
– surový benzol, UN 1993
– benzén, UN 1114
– metanol, UN 1230
– etylacetát, UN 1173
– motorová nafta, UN 1202
– technický benzín, UN 3295
– auto benzín, UN 1203
14.12.2024
T-25/2021 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Miesto vykonávania žiadaných činností:
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Divízny závod Koksovňa
prevádzka Chémia
Rozsah:
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov, nebezpečnými látkami podľa RID:
– surový benzol (trieda 3, UN 3295, koľaj č. 206)
– decht čiernouhoľný koksárenský surový (trieda 9, UN 3082, koľaj č. 206)
– síra tekutá (trieda 4, UN 2448, koľaj č. 206)
15.12.2024
T-26/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 17.12.2024
Oprávnenia vydané v roku 2022
T-1/2022 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5

Oprávnenie platí pre organizačnú zložku podniku:
Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina.

14.03.2025
T-2/2022 ŠKODA ELECTRIC a.s. Průmyslová 610/2a
Doudlevce
301 00 Plzeň
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre montáž a skúšky* určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3 **
* – skúška tesnosti po montáži na dráhové vozidlo,
** – platí aj pre vzduchojemy trolejbusov mestských dráh.
16.03.2025
T-3/2022 REVIMONT – DG, s.r.o. Sihote 610/21
038 04 Bystrička
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 30.03.2025
T-4/2022 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3, T4, T5 25.04.2025
T-5/2022 NAFTA a.s. Votrubova 1
821 09 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):

  • pre lokalitu: NAFTA a.s., Bratislava, Divízia PaŤ, Odbor ťažby – Východ, pracovisko Michalovce, železničná vlečka spoločnosti SWS spol. s r. o. Vojany
    rozsah: – gazolín (trieda 3, uhľovodíky kvapalné, UN 3295)
  • pre lokalitu: NAFTA a.s., Bratislava, Divízia PaŤ, Odbor ťažby – Západ, pracovisko Veľké Leváre – železničná vlečka
    rozsah: – gazolín (trieda 3, uhľovodíky kvapalné, UN 3295) – ropa (trieda 3, surová ropa, UN 1267)
28.04.2025
T-6/2022 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4
– vykonávanie revízií a skúšok UTZ tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika.
23.05.2025
T-7/2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):
Miesta vykonávania žiadaných činností:
– útvar Terminál Bratislava – pracoviská Plnenia a stáčania cisterien, SLOVNAFT, a.s.
plnenie cisternových vozňov na pracoviskách:
– Kvapalné plyny
– Automatická plnička svetlých produktov
– Automatická plnička tmavých produktov
– Príjem MERO a expedícia NKO (plnička NKO)
– útvar P4 Hydrogenácia, Síra a Blending – pracovisko Síra, SLOVNAFT, a.s.
plnenie cisternových vozňov na pracovisku:
– Plnenie síry a Plnenie tiosíranu
06.06.2025
T-8/2022 RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Štiavnička 190
PSČ 034 01
Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3, T4, T5 21.06.2025
T-9/2022 DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, opravy*, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu T3**, T7, T8, T11
Vykonávanie revízií UTZ tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika.
* Platí pre opravy bez tepelného zásahu do tlakového celku.
** Platí len pre montáž a údržbu.
11.07.2025
T-10/2022 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnou látkou podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, s menej ako 65% kyseliny dusičnej (trieda 8, UN 2031, koľaj č. 33)
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Duslo, a.s.
Úsek výroby – anorganika
Prevádzka Strážske
Priemyselná 720
072 22 Strážske
13.07.2025
T-11/2022 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Oprávnenie platí pre montáž, údržbu a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3 – (platí pre vzduchojemy trolejbusov mestských dráh) 26.07.2025
T-12/2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T 3, T 4, T 5
* – len v rozsahu revízie a skúšky
03.10.2025
T-13/2022 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnou látkou podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– palivo letecké pre turbínové motory (trieda 3, UN 1863).
09.09.2025
T-14/2022 PROGRESS TRADING, a.s. Cukrovarská 22
075 01 Trebišov
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnou látkou podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– MOTOROVÁ NAFTA – trieda 3, UN 1202
07.11.2025
T-15/2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– motorová nafta (trieda 3, UN 1202), koľaje č. 5 a č. 7,
– automobilový benzín (trieda 3, UN 1203), koľaj č. 7.Miesto vykonávania žiadaných činností:
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
prevádzka: Terminál Kľačany, 920 64 Kľačany
plnička svetlých produktov (PS 360)
16.11.2025
T-16/2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– motorová nafta (trieda 3, UN 1202),
– automobilový benzín (trieda 3, UN 1203).Miesto vykonávania žiadaných činností:
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
prevádzka: Terminál Stožok, 962 12 Detva
automatická plnička svetlých produktov (PJ 360), koľaje č. 1 a č. 2
25.11.2025
T-17/2022 RENIJA s.r.o. Štiavnická 683/3
949 01 Nitra
Toto oprávnenie platí pre revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 19.12.2025
Oprávnenia vydané v roku 2023
T-1/2023 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 3786/60
974 01 Banská Bystrica
Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T5 17.01.2026
T-2/2023 ŽELOS, spol. s r.o. Staničná 7
917 00 Trnava
Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3*, T4*, T5*, T7**, T8**
* Platí len pre montáž, revízie a skúšky. Vykonávanie revízií a skúšok v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika.
** Platí pre montáž, opravy a rekonštrukcie. Platí pre zváranie nádob železničných cisternových vozňov v zmysle predpisu RID čl. 6.8.2.1.23.
31.01.2026
T-3/2023 FORTISCHEM a. s. M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Plnenie cisternových vozňov plynmi a inými nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– chlór (trieda 2, UN 1017), koľaj č. 5b,
– hydroxid sodný (trieda 2, UN 1824), koľaj č. 7b,
– chlórnanový roztok (trieda 8, UN 1791), koľaj č. 4b,
– kyselina chlorovodíková (trieda 8, UN 1789), koľaj č. 4b,
– kyselina sírová (trieda 8, UN 1830), koľaj č. 9c,
– etylénchlórhydrín (trieda 6.1, UN 1135), koľaj č. 7b,
– látka kvapalná jedovatá, organická I.N. (novamal, trieda 6.1, UN 2810), koľaj č. 7b,
– karbid vápnika (trieda 4.3, UN 1402), koľaj č. 13d.
30.01.2026
T-4/2023 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
820 03 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 08.02.2026
T-5/2023 EKOTECHNIK, s.r.o. Jilemnického 8
036 01 Martin
Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T5
– vykonávanie revízií a skúšok UTZ tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika,
– vykonávanie opráv a rekonštrukcií bez zásahu do tlakovej časti zváraním
08.02.2026
T-6/2023 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2
011 40 Žilina
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu T 3
Obmedzenie:
– platí pre montáž vzduchojemov dráhových hnacích vozidiel -trolejbusov.
17.03.2026
T-7/2023 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre montáž určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4 28.03.2026
T-8/2023 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3 *, T 4 *, T 5
Poznámka: * Na vzduchojemoch vyrobených podľa EN radu 286 opravy a rekonštrukcie zváraním nie sú dovolené.
30.3.2026
T-9/2023 Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa 018 63 Ladce Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy*, údržbu a skúšky** určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 7 – Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s tlakových vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt. ***
* – platí len pre opravy bez zásahu do tlakových častí tlakových nádob zváraním,
** – platí len pre skúšky tesnosti,
*** – platí pre tlakové nádoby vozňov na prepravu sypkých hmôt.
15.05.2026
T-10/2023 TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA Bikovački put 2
24000 Subotica, Srbsko
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie, určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
T 4 *
T 7 **
T 8 **
T 11 **
Poznámka: * Platí pre montáž a údržbu.
** Platí pre montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie.
17.07.2026
T-11/2023 Rail Workshop s. r. o. Šalviová 878/40
821 04 Bratislava – mestská časť RužinovMiesto vykonávania žiadaných činností:
Pracovisko Koľajná 7683
831 06 Bratislava – Rača
Slovenská republika
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 24.07.2026
T-12/2023 Rolling Stock Services Bratislava s.r.o. Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava – mestská časť Karlová Ves
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Priestory Rušňového depa Bratislava východ, Bratislava, Slovenská republika.
Oprávnenie platí pre opravy a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Poznámka: Vykonávanie opráv bez zásahu do tlakovej časti zváraním. Na vzduchojemoch vyrobených podľa EN radu 286 opravy zváraním nie sú dovolené.
21.07.2026
T-13/2023 Prometheus LPG Košice s. r. o. Rázusova 49
040 01 Košice – mestská časť Juh
Plnenie cisternových vozňov plynmi a inými nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):

  • UN 1965 – zmes uhľovodíkových plynov, skvapalnená, I.N., ako sú zmesi A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C (plnenie na koľaji č. 945)
24.07.2026
T-14/2023 Chemko, a. s. Slovakia Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4, T 5 10.08.2026
T-15/2023 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Oprávnenie platí pre montáž, opravy*, rekonštrukcie*, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4, T 5
* – neplatí pre opravy a rekonštrukcie tlakových nádob vyrobených podľa technickej normy EN radu 286.
07.09.2026
T-16/2023 DOPSYS, s.r.o. Tŕnie 174
962 34 Tŕnie
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4, T 5 22.09.2026
T-17/2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Oprávnenie platí pre revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4, T 5 04.10.2026
T-18/2023 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4 04.10.2026
T-19/2023 P R O B U G A S a. s. Nám. 1. mája 18
811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Plnenie cisternových vozňov plynmi a inými nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):

  • UN 1965 – zmes uhľovodíkových plynov, skvapalnená, I.N., ako sú zmesi A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B alebo C
  • UN 1011 – bután
  • UN 1978 − propán
16.10.2026
T-20/2023 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52
036 01 Martin
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T2, T3, T4, T5 18.12.2026
Oprávnenia vydané v roku 2024
T-01/2024 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie montáží určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3*, T 4*
*) vrátane skúšok tesnosti prevádzkovým tlakom po montáži na vozidlo.
22.1.2027
T-02/2024 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre:
1. Železnice Slovenskej republiky, Mostný obvod, Pri plynárni 1, 041 50 Košice na vykonávanie montáže a údržby určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
2. Železnice Slovenskej republiky, Mostný obvod, Legionárska 27, 831 04 Bratislava na vykonávanie montáže a údržby UTZ tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
3. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
na vykonávanie montáže a údržby UTZ tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
4. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice:
na vykonávanie montáže, údržby, revízií a skúšok UTZ tlakových v rozsahu: T5
5. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných tratí a stavieb, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava na vykonávanie montáže a údržby UTZ tlakových: T3, T4, T5
6. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen: na vykonávanie montáže, údržby a skúšok UTZ tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
7. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb, Ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina
na vykonávanie montáže a údržby UTZ tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
8. Železnice Slovenskej republiky, Účelové stredisko, Železničné múzeum Slovenskej republiky, Dopravná ul., 831 06 Bratislava na vykonávanie montáže, opráv, údržby, revízií a skúšok UTZ tlakových v rozsahu: T1, T2, T3, T4
28.02.2027
T-03/2024 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
Toto oprávnenie platí pre:
1. Pracovisko: TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
na vykonávanie montáži, opráv a rekonštrukcii určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T4, T7, T8 T11
2. Pracovisko: TATRAVAGÓNKA a.s., Prevádzkareň Trebišov, Kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov:
na vykonávanie montáže určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T4
15.03.2027

Aktualizované 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia