DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – tlakové zariadenia

Zoznam oprávnení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť tlakových zariadení

Zoznam oprávnení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
2019
K – 24/2019

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

Plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) na pracovisku:
Automatická plnička svetlých produktov ( APSP – prevádzková jednotka 360):
koľaje č. 1 a 2 motorová nafta (UN 1202), automobilový benzín (UN 1203).
16.12.2022
2020
K-1/2020

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8
813 61 Bratislava

Montáž a údržba – určených technických zariadeniach tlakových v zmysle vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v rozsahu prílohy č.1, časti 3: K5, K8
Oprávnenie platí pre:
Železnice Slovenskej republiky odštepný závod Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava
Oblastná správa majetku Žilina P. O. Hviezdoslava 1
010 01 Žilina
30.01.2023
K-2/2020

ŽELOS, spol. s r.o.

Staničná 7
917 00 Trnava

Rozsah: revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K5, K6, K7, K8
opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu prílohy č.1, časti 3 vyhlášky č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach : K11, K12
30.01.2023
K-3/2020

EKOTECHNIK, s.r.o.

Jilemnického 8
036 01 Martin

Oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K8 30.01.2023
K-4/2020

FOTISCHEM a. s.

M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky

Plnenie cisternových vozňov plynmi a inými nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):

 • UN 1017 – chlór
 • UN 1824 – hydroxid sodný
 • UN 1791 – chlórnanový roztok
 • UN 1789 – kyselina chlorovodíková
 • UN 1830 – kyselina sírová
 • UN 1135 – etylénchlórhydrín
 • UN 2810 – Novamal (bis-(2-chlóretoxy)metán a homológy)
 • UN 1402 – karbid vápnika
30.01.2023
K-5/2020

ENERGOCHEMICA TRADING a. s.

Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava

Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K6 30.01.2023
K-6/2020

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

Plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) na pracovisku – plnička svetlých produktov (PS 360): motorová nafta (UN 1202), automobilový benzín (UN 1203)
prevádzka: Terminál Kľačany, 920 64 Kľačany
05.12.2022
K-7/2020

K-8/2020

P R O B U G A S  a. s.

Nám. 1. mája 18
811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto

Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 8 20.02.2023
K-9/2020

LUMIZA, s. r. o.

Pri Kysuci 99/77
010 03 Žilina

Oprávnenie platí pre montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 8 20.02.2023
K-10/2020

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Kvačalova 2
011 40 Žilina

Oprávnenie platí pre montáž určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových v rozsahu: K 6, K 8

Obmedzenie: platí pre montáž vzduchojemov dráhových hnacích vozidiel – trolejbusov (K6)

10.03.2023
K-11/2020

SAVEST, s.r.o.

Daxnerova 2669/15
010 01 Žilina

Oprávnenie platí pre montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 5, K 8 11.03.2023
K-12/2020

Facility & Property Management, s.r.o.

Gen. Svobodu 2612 911 08 Trenčín

Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 5, K 8
Obmedzenia: neplatí na vykonávanie úradných skúšok
18.03.2023
K-13/2020

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Oprávnenie platí pre montáž určených technických zariadení ( UTZ ) tlakových v rozsahu prílohy: K 6, K 7 23.03.2023
K-14/2020

Považská cementáreň, a.s.

J. Kráľa
018 63 Ladce
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržba a skúšky tesnosti určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 11.
Obmedzenia:
– platí pre tlakové nádoby vozňov na prepravu sypkých hmôt (Uac, Uacs),
– opravy bez zásahu do tlakových častí tlakových nádob zváraním (zváranie ostatných častí s triedou prevedenia zvaru CP D podľa
STN EN 15085-2:2008).
07.04.2023
K-15/2020 Plynoinštala, s. r. o. Družstevná 20
044 42 Rozhanovce
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 5, K 8
podmienky upresňujúce rozsah:
skupiny základných materiálov podľa TNI CEN ISO/TR 15608: 1.2
spôsoby zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 311montáž a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6, K 7
14.04.2023
K-16/2020 SaZ s.r.o. Koupelní 3908/6
695 01 Hodonín Česká republika
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6 12.05.2023
K-17/2020 Železnice Slovenskej republiky
Oblastné riaditeľstvo Žilina
sekcia železničných tratí a stavieb
Ul. 1. mája 34
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6, K 7, K 8 12.05.2023
K-18/2020 Chemko, a. s. Slovakia Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 6,
K 7 platí aj pre revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: K 3,
K 5, K 6, K 7, K 8.
1.7.2023
K-19/2020 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Železnice Slovenskej republiky
Oblastné riaditeľstvo Trnava
Sekcia železničných tratí a stavieb
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
24.07.2023
K-20/2020 IN VEST s.r.o. Areál Duslo
objekt č. 21-07
927 03 Šaľa
Rozsah:
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu:
T8 − nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2,3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
28.07.2023
K-21/2020 Stadler Bussnang AG Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Švajčiarsko
Oprávnenie platí pre montáž a skúšky* určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4
* – skúška tesnosti po montáži na dráhové vozidlo
04.08.2023
K-22/2020 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3, T4
Oprávnenie platí pre:
Železnice Slovenskej republiky
generálne riaditeľstvo
Železničné múzeum Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1
30.07.2023
K-23/2020 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah:
montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, sekciu železničných tratí a stavieb, sekciu oznamovacej a zabezpečovacej techniky a sekciu elektrotechniky a energetiky.
07.09.2023
K-24/2020 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcii, revízii a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 28.09.2023
K-25/2020 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4 30.10.2023
K-26/2020 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720
072 22 Strážske
Rozsah:
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T7, T8, T9, T11
revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4 Miesta prevádzok na vykonávanie určených činností:
– areál spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
– areál spoločnosti FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
04.11.2023
K-27/2020 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52
036 01 Martin
Oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3*), T4*), T 5*)
*)    len montáž, revízie a skúšky
20.11.2023
K-28/2020 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102 Moravská Ostrava 703 00 Ostrava Česká republika Oprávnenie platí na vykonávanie montáží*) určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T 4
*)  vrátane skúšok tesnosti prevádzkovým tlakom po montáži na vozidlo
11.12.2023
2021
T-01/2021 Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o. Kojetínská 3109/73a
Přerov I – Město
750 02 Přerov
Česká republika
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4 15.01.2024
T-02/2021 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
Rozsah pre pracovisko – TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad:
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 7, T 8, T11Rozsah pre pracovisko – TATRAVAGÓNKA a.s., Prevádzkareň Trebišov, Kpt. Nálepku, 2561/47, 075 20 Trebišov:
montáž určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T4
08.02.2024
T-03/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Rozsah: montáž a údržba určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5
Platí pre vnútornú organizačnú
jednotku ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie č. 11, 041 50 Košice,
sekciu železničných tratí a stavieb.
10.02.2024
T-04/2021 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových: T4, T5, T7, T8, T11
Adresa pracoviska, kde sa bude činnosť vykonávať: Areál HBP, Baňa Cigeľ, 97205 Sebedražie
19.04.2024
T-05/2021 BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. Železničná 1
076 43 Čierna nad Tisou
Toto oprávnenie platí na vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 19.04.2024
T-06/2021 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T7, T8 22.06.2024
T-07/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice na montáž a údržbu určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T5 22.06.2024
T-08/2021 Zväz pre skladovanie
zásob, a. s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre Zväz pre skladovanie zásob a. s., prevádzka Terminál Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov pre plničku svetlých produktov, objekt 360, koľaj č. 106 a 107 na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):
– motorová nafta (trieda 3, RID),
– palivo letecké (trieda 3, RID).
07.07.2024
T-09/2021 Global Facility a. s. Bajkalská 19B
821 01 Bratislava-mestská časť Ružinov
Revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T5 07.07.2024
T-10/2021 Železničné stavby, a.s. Južná trieda 66
040 01 Košice
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 15.07.2024
T-11/2021 Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú
železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):
– motorová nafta (trieda 3 RID, UN 1202)
– automobilový benzín (trieda 3 RID, UN 1203)
13.07.2024
T-12/2021 POEL plus s.r.o. Panelová 533/17
040 01 Košice
Montáž, údržba, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových
v rozsahu: T 3, T 4, T 5.
19.07.2024
T-13/2021 SWS spol. s r.o. Vojany 332
076 72 Vojany
Plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi
a nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID):
–  plyny:
propán, bután, propylén a ich zmesi
– nebezpečné látky:
dechty kvapalné, antracénový olej, naftalénový olej, benzol, benzén, prací olej,
prírodný gazolín, pyrolízny olej a pyrokondenzát
27.07.2024
T-14/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových: T3, T4,
T7, T8, T11
14.10.2024
T-15/2021 JUSO s.r.o. P. J. Šafárika 2325/8
960 01 Zvolen
Revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových: T3, T4 12.10.2024
T-16/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových: T3, T4, T5 14.10.2024
T-17/2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6
043 29 Košice
Pracoviská:
Hornádska 10, 040 01 Košice
Železiarenská 45, 040 01 Košice – Šaca
Montáž, údržba, revízie a skúšky určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových: T3, T4, T5
jednoduché opravy UTZ tlakových v rozsahu: T5
26.10.2024
T-18/2021 ZOS LOKO s.r.o. Štúrova 24
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových: T3, T4, T5
Obmedzenia:
– opravy a rekonštrukcie UTZ tlakových v rozsahu T3 a T4 sa môžu vykonávať len na vzduchojemoch vyrobených podľa ČSN 69 0010 a STN 69 0010,
– opravy a rekonštrukcie UTZ tlakových v rozsahu T3 a T4 vyrobených podľa EN 286-3 sú neprípustné.
03.11.2024
T-19/2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových: T3, T5 22.11.2024
T-20/2021 SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska
Poľsko
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3 *
*  – platí pre vzduchojemy trolejbusov mestských dráh.
22.11.2024
T-21/2021 FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, údržby, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T7, T8, T11 23.11.2024
T-22/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí na vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4 03.12.2024
T-23/2021 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Rozsah a miesto vykonávania žiadaných činností: Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov a cisternových kontajnerov plynmi a nebezpečnými látkami podľa RID:
pre pracovisko: Duslo, a.s., Úsek výroby – anorganika
rozsah: – čpavok technický (trieda 2, UN 1005, koľaj č. 342)
– kyselina dusičná technická do 65% (trieda 8, UN 2031, koľaj 327)
– čpavková voda technická 25% (trieda 8, UN 2672, koľaj 312)
pre pracovisko: Duslo, a.s., Úsek výroby – organika
rozsah: – cyklohexylamín (trieda 8, UN 2357, koľaj č. 507)
– dicyklohexylamín (trieda 8, UN 2565, koľaj č. 507)
– difenylamín (trieda 9, UN 3077, koľaj č. 505)
10.12.2024
T-24/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Sekcia Východoslovenské prekladiská, Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou – organizačná jednotka Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava.
Rozsah:
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb nebezpečnými látkami podľa RID:
– surový benzol, UN 1993
– benzén, UN 1114
– metanol, UN 1230
– etylacetát, UN 1173
– motorová nafta, UN 1202
– technický benzín, UN 3295
– auto benzín, UN 1203
14.12.2024
T-25/2021 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Miesto vykonávania žiadaných činností:
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Divízny závod Koksovňa
prevádzka Chémia
Rozsah:
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov, nebezpečnými látkami podľa RID:
– surový benzol (trieda 3, UN 3295, koľaj č. 206)
– decht čiernouhoľný koksárenský surový (trieda 9, UN 3082, koľaj č. 206)
– síra tekutá (trieda 4, UN 2448, koľaj č. 206)
15.12.2024
T-26/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 17.12.2024
2022
T-1/2022 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre revízie a revízne skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5

Oprávnenie platí pre organizačnú zložku podniku:
Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina.

14.03.2025
T-2/2022 ŠKODA ELECTRIC a.s. Průmyslová 610/2a
Doudlevce
301 00 Plzeň
Česká republika
Toto oprávnenie platí pre montáž a skúšky* určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3 **
* – skúška tesnosti po montáži na dráhové vozidlo,
** – platí aj pre vzduchojemy trolejbusov mestských dráh.
16.03.2025
T-3/2022 REVIMONT – DG, s.r.o. Sihote 610/21
038 04 Bystrička
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T3, T4, T5 30.03.2025
T-4/2022 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11
960 03 Zvolen
Oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3, T4, T5 25.04.2025
T-5/2022 NAFTA a.s. Votrubova 1
821 09 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):

 • pre lokalitu: NAFTA a.s., Bratislava, Divízia PaŤ, Odbor ťažby – Východ, pracovisko Michalovce, železničná vlečka spoločnosti SWS spol. s r. o. Vojany
  rozsah: – gazolín (trieda 3, uhľovodíky kvapalné, UN 3295)
 • pre lokalitu: NAFTA a.s., Bratislava, Divízia PaŤ, Odbor ťažby – Západ, pracovisko Veľké Leváre – železničná vlečka
  rozsah: – gazolín (trieda 3, uhľovodíky kvapalné, UN 3295) – ropa (trieda 3, surová ropa, UN 1267)
28.04.2025
T-6/2022 DMG, s.r.o. Školská 470
956 12 Preseľany
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3, T 4
– vykonávanie revízií a skúšok UTZ tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika.
23.05.2025
T-7/2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID):
Miesta vykonávania žiadaných činností:
– útvar Terminál Bratislava – pracoviská Plnenia a stáčania cisterien, SLOVNAFT, a.s.
plnenie cisternových vozňov na pracoviskách:
– Kvapalné plyny
– Automatická plnička svetlých produktov
– Automatická plnička tmavých produktov
– Príjem MERO a expedícia NKO (plnička NKO)
– útvar P4 Hydrogenácia, Síra a Blending – pracovisko Síra, SLOVNAFT, a.s.
plnenie cisternových vozňov na pracovisku:
– Plnenie síry a Plnenie tiosíranu
06.06.2025
T-8/2022 RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Štiavnička 190
PSČ 034 01
Toto oprávnenie platí pre montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T3, T4, T5 21.06.2025
T-9/2022 DUSLO, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, opravy*, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu T3**, T7, T8, T11
Vykonávanie revízií UTZ tlakových v rozsahu platného osvedčenia revízneho technika.
* Platí pre opravy bez tepelného zásahu do tlakového celku.
** Platí len pre montáž a údržbu.
11.07.2025
T-10/2022 Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnou látkou podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, s menej ako 65% kyseliny dusičnej (trieda 8, UN 2031, koľaj č. 33)
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Duslo, a.s.
Úsek výroby – anorganika
Prevádzka Strážske
Priemyselná 720
072 22 Strážske
13.07.2025
T-11/2022 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica
Oprávnenie platí pre montáž, údržbu a revízie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T 3 – (platí pre vzduchojemy trolejbusov mestských dráh) 26.07.2025
T-12/2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre montáž, údržbu, revízie a skúšky určených technických zariadení tlakových v rozsahu: T1, T 3, T 4, T 5
* – len v rozsahu revízie a skúšky
03.10.2025
T-13/2022 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnou látkou podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– palivo letecké pre turbínové motory (trieda 3, UN 1863).
09.09.2025
T-14/2022 PROGRESS TRADING, a.s. Cukrovarská 22
075 01 Trebišov
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnou látkou podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– MOTOROVÁ NAFTA – trieda 3, UN 1202
07.11.2025
T-15/2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– motorová nafta (trieda 3, UN 1202), koľaje č. 5 a č. 7,
– automobilový benzín (trieda 3, UN 1203), koľaj č. 7.

Miesto vykonávania žiadaných činností:
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
prevádzka: Terminál Kľačany, 920 64 Kľačany
plnička svetlých produktov (PS 360)

16.11.2025
T-16/2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Oprávnenie platí na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedeného v prílohe C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF):
– motorová nafta (trieda 3, UN 1202),
– automobilový benzín (trieda 3, UN 1203).

Miesto vykonávania žiadaných činností:
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
prevádzka: Terminál Stožok, 962 12 Detva
automatická plnička svetlých produktov (PJ 360), koľaje č. 1 a č. 2

25.11.2025

Aktualizované 11/2022

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia