DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – zdvíhacie a dopravné zariadenia

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných.

Zoznam platných poverení
2020
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/01-2020-18
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
dátum vydania: 20.01.2020        č. 04534/2020/OUTZ-0004/Pš
platnosť do: 16.01.2023
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D3, D4 a D6.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P-Z/02-2020-18
METRANS /Danubia/, a.s.
Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda
dátum vydania: 23.03.2020        č. 07721/2020/OUTZ-0006/Pš
platnosť do: 05.03.2023
vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.11 a prevádzkový technik uvedených zariadení.
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2020 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23.03.2020        č. 04995/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 12.03.2021
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13,Z 1.14, Z 1.15,
Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 7
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2020 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23.03.2020        č. 04994/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 12.03.2021
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13,Z 1.14, Z 1.15,
Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1, časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 7
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/03 – 2020 – 18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 30.04.2020        č. 04993/2020/OUTZ-0005/Pš
platnosť do: 12.03.2023
vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.11, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový a revízny technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení (obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky: D1, D2, D3, D4, D5, D6 a D7.
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/02 – 2020 – 16
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 21.04.2020        č. 09518/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 08.04.2021
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: D3, D4, D6
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/02 – 2020 – 17
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 21.04.2020        č. 09519/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 08.04.2021
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: D3, D4, D6
– zdvíhacie zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.) položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3, Z 2.4
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/05 – 2020 – 18
Logary, s.r.o.
Štrková 12, 040 18 Košice
dátum vydania: 22.06.2020        č. 11665/2020/OUTZ-0004/Pš
platnosť do: 17.06.2023
vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. položky: Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.6, Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.14, Z1.15, Z2.1, Z2.2, Z2.3 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/04 – 2020 – 18
SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o.
Roľnícka 9233/7, 831 07 Bratislava
dátum vydania: 23.06.2020        č. 12141/2020/OUTZ-0005/Pš
platnosť do: 16.06.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu:
– obsluha zdvíhacích zariadení
(žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky Z1.8, Z1.9, Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2 a Z 2.4 a prevádzkový technik uvedených zariadení,
– obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky D3, D4 a prevádzkový technik uvedených zariadení.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/06 – 2020 – 18
LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku
M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
dátum vydania: 23.06.2020        č. 11281/2020/OUTZ-0003/Pš
platnosť do: 16.06.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach v rozsahu:
samostatné vykonávanie a riadenie práce pri opravách a spletaní lán a zalievaní koncoviek a spojok oceľových lán lanových dráh podľa prílohy č. 5 časť 2 písm. a) ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“).
2021
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 16
RICoS, a.s.

Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 25.01.2021        č. 04717/2021/OUTZ-0019/Pš
platnosť do: 25.01.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 17
RICoS, a.s.
Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 25.01.2021        č. 04718/2021/OUTZ-0019/Pš
platnosť do: 25.01.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 25.02.2021        č. 05449/2021/OUTZ-0013/Pš
platnosť do: 25.02.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 25.02.2021            č. 05450/2021/OUTZ-0013/Pš
platnosť do: 25.02.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/03 – 2021 – 16
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 05.05.2021             č. 09100/2021/OUTZ-0022/Pš
platnosť do: 05.05.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/03 – 2021 – 17
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 05.05.2021             č. 09101/2021/OUTZ-0022/Pš
platnosť do: 05.05.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
– dopravné zariadenia: D 3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/01 – 2021 – 18
EMEL GRU s. r. o.
Vajanského 66, 900 01 Modra
dátum vydania: 28.07.2021        č. 13271/2021/OUTZ-0009/Pš
platnosť do: 28.07.2022
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích v rozsahu:
a) obsluha dopravných zariadení
(obsluhovateľ dopravných zariadení) podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky: D 3
b) obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnik, obsluhovateľ zdvíhacích zariadení, viazač) podľa prílohy č. 1 časť 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. položky: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3.
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/04 – 2021 – 16
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2021        č. 15082/2021/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 20.08.2024
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/04 – 2021 – 17
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2021        č. 15081/2021/OUTZ-0007/Pš
platnosť do: 20.08.2024
Overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1 
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/05 – 2021 – 16
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19742/2021/OUTZ-0021
platnosť do: 09.04.2023
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14,
Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/05 – 2021 – 17
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19743/2021/OUTZ-0016
platnosť do: 09.04.2023
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14,
Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/02 – 2021 – 18
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 24. 11. 2021        č. 19744/2021/OUTZ-0011
platnosť do: 09.04.2023
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 1, D 2, D 3 a revízny technik uvedených zariadení.
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3 a prevádzkový a revízny technik uvedených zariadení.
2022
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 10.02.2022        č. 05465/2022/OUTZ-0019
platnosť do: 14.07.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 10.02.2022        č. 05465/2022/OUTZ-0020
platnosť do: 14.07.2022
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
(§ 16 zákona)
P – Z/02 – 2022 – 16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 24.05.2022        č. 13058/2022/OUTZ-0021
platnosť do: 11.04.2027
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach
(§ 17 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 24.05.2022        č. 13058/2022/OUTZ-0022
platnosť do: 11.04.2027
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/01 – 2022 – 18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23. 06. 2022        č. 13058/2021/OUTZ-0032
platnosť do: 11.04.2027
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 2, D 3
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (§ 16 zákona)
P – Z/03 – 2022 – 16
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 14.09.2022        č. 16559/2022/OUTZ-0013
platnosť do: 27.10.2026
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah : na overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (§ 17 zákona)
P – Z/03 – 2022 – 17
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 14.09.2022        č. 16560/2022/OUTZ-0013
platnosť do: 27.10.2026
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích bude vykonávané v rozsahu:
– dopravné zariadenia: D 1, D 2, D 3
– zdvíhacie zariadenia: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – Z/02 – 2022 – 18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 14.09.2022        č. 16561/2022/OUTZ-0016
platnosť do: 27.10.2026
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) dopravných a zdvíhacích:
– obsluha dopravných zariadení: D 1, D 2, D 3
– obsluha zdvíhacích zariadení: Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6, Z 1.7, Z 1.8, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.11, Z 1.12, Z 1.13, Z 1.14, Z 1.15, Z 2.1, Z 2.2, Z 2.3

Aktualizované 11/2022

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia