DOPRAVNÝ ÚRAD

Značky VKM

Značka VKM (angl. vehicle keeper marking / slov. označenie držiteľa vozidla) je jedinečná vo všetkých členských štátoch a označuje držiteľa železničného vozidla, ktoré je registrované v niektorom z národných registrov železničných vozidiel členských štátov. Značka VKM je zobrazením celého názvu alebo skratky držiteľa železničného vozidla pokiaľ možno rozpoznateľným spôsobom. Držiteľ železničného vozidla, ktorý žiada o schválenie značky VKM, berie plnú zodpovednosť za výber svojej značky VKM.

Značka VKM musí byť napísaná na každom železničnom vozidle a je súčasťou európskeho čísla vozidla vrátane skratky kódu krajiny, v ktorej je železničné vozidlo registrované.

 

Postup na predkladanie žiadostí o značku VKM

Účelom postupu Dopravného úradu č. 6/2020 pre schválenie, vydanie a zrušenie značky držiteľa železničného vozidla je stanoviť proces schválenia, vydania a zrušenia značky držiteľa železničného vozidla (značky VKM) a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojej kompetencie v zmysle § 103 ods. 2 písm. p) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako pomôcku pre držiteľov železničných vozidiel pri predkladaní žiadostí o schválenie, vydanie alebo zrušenie značky VKM:

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 6/2020 – Schválenie, vydanie a zrušenie značky držiteľa železničného vozidla (platné od 15. júla 2020)

Filetype iconPríloha č. 1 – Žiadosť o schválenie alebo zrušenie značky VKM a vydanie potvrdenia o značke VKM (platné od 15. júla 2020)

Filetype iconPríloha č. 2 – Značka držiteľa vozidla – formulár k žiadosti (platné od 1. augusta 2017)

 

Zoznam platných značiek VKM

Používané, zablokované alebo zrušené značky VKM zverejňuje za Slovenskú republiku Dopravný úrad na svojom webovom sídle.

Všetky značky VKM sú zverejnené na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie (angl. European Union Agency for Railways, skr. EUAR) a Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (franc. L’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, skr. OTIF).

Filetype iconZnačky VKM (platné k 6. marcu 2024)

Register značiek VKM – Železničná agentúra Európskej únie (v anglickom jazyku)

Register značiek VKM – Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú dopravu (v anglickom jazyku)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia