DOPRAVNÝ ÚRAD

Povoľovanie pevných subsystémov

Povoľovanie pevných subsystémov je proces, ktorý je potrebné realizovať pred uvedením do prevádzky. Ide o rozhodnutie Dopravného úradu, ktorým povolí uvedenie pevného subsystému do prevádzky, ak žiadateľ preukázal, že pevný subsystém v konštrukčnom a v prevádzkovom stave pri integrácii do systému železníc spĺňa všetky základné požiadavky.

Postup na predkladanie žiadostí o uvedenie pevných subsystémov do prevádzky

Za účelom stanovenia harmonizovaného procesu pre udelenie povolenia na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme vydal Dopravný úrad postup v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa podmienok uvedených v jednotlivých TSI. Povolenie pre pevné subsystémy udeľuje úrad ako príslušný bezpečnostný orgán podľa ustanovenia §  90 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach. Úrad ďalej rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho obnove a modernizácii v súlade s § 75 a § 103 ods. 2 písm. a) zákona o dráhach.

Filetype iconPostup na predkladanie žiadosti o uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 2. októbra 2020)

Filetype iconPríloha č. 1 – Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 2. októbra 2020)

Filetype iconPríloha č. 2 – Vzor žiadosti o posúdenie projektu obnovy a modernizácie pevných subsystémov (platné od 2. októbra 2020)

 

Uvádzanie systému ERTMS do prevádzky sa vykonáva postupom podľa § 71a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada Železničnú agentúru EÚ o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy. Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov (ETCS) a globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke (GSM-R).

Všetky detailné informácie k procesu uvádzania do prevádzky pre traťové súčasti systému ERTMS sa nachádzajú na webovom sídle Železničnej agentúry EÚ (v anglickom jazyku). Dovoľujeme si všetkých žiadateľov požiadať o striktné dodržiavanie pravidiel procesu stanovených Železničnou agentúrou EÚ.


Užitočné dokumenty

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250 z 12. februára 2019 o vzoroch vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty interoperability a subsystémy, o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla a o ES postupoch overovania subsystémov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 (uplatňuje sa od 16. júna 2020)

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia