DOPRAVNÝ ÚRAD

Technické špecifikácie interoperability

Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Európskou železničnou agentúrou vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Technická špecifikácia interoperability sa vzťahuje na konkrétny subsystém alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým zabezpečiť interoperabilitu železničného systému.

Ak na niektorý subsystém alebo jeho časť nie je vypracovaná technická špecifikácia interoperability, použijú sa európske špecifikácie. Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie alebo slovenská technická norma, ktorou sa preberá medzinárodná norma alebo európska norma.

Filetype iconPríručka na uplatňovanie technických špecifikácií interoperability

Filetype iconPríloha 2 k príručke – Posudzovanie zhody a ES overovanie

Filetype iconPríloha 4 k príručke – Príklady uplatňovania TSI

 

Filetype iconChronológia technických špecifikácií interoperability – prehľadná tabuľka vydaných historických a aktuálne platných technických špecifikácií interoperability (v angl. jazyku)

 

Subsystém železničná infraštruktúra

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „infraštruktúra“ systému železníc v Európskej únii (uplatňuje sa od 1. januára 2015)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Infraštruktúra“

 

 

Subsystém energia

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému energia systému železníc v Únii – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 4. júla 2018)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Energia“

 

 

Subsystém riadenie-zabezpečenie a návestenie

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 5. júla 2016)

 

 

Subsystém prevádzka a riadenie dopravy

Filetype iconRozhodnutie Komisie č. 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 1. januára 2014)

Filetype iconDodatok A – technické predpisy ERTMS (4. verzia)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Prevádzka a riadenie dopravy“

 

Subsystém telematické aplikácie v osobnej doprave

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 13. mája 2011)

 

 

Subsystém telematické aplikácie v nákladnej doprave

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006 – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 16. marca 2018)

 

 

Subsystém železničné koľajové vozidlá

Nákladné vozne

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2013 z 13. marca 2013 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne“ systému železníc v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2006/861/ES – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 1. januára 2014)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Železničné koľajové vozidlá – Nákladné vozne“

 

Rušne a osobné vozne

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 4. júla 2018)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“

 

Železničné koľajové vozidlá – hluk

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (uplatňuje sa od 1. januára 2015)

 

Železničné koľajové vozidlá – osoby so zníženou pohyblivosťou

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (uplatňuje sa od 1. januára 2015)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Osoby so zníženou pohyblivosťou“

 

Železničné koľajové vozidlá – bezpečnosť v železničných tuneloch

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 1. januára 2015)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Bezpečnosť v železničných tuneloch“

 

 

Subsystém údržba

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (uplatňuje sa od 31. mája 2011)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia