DOPRAVNÝ ÚRAD

Technické špecifikácie interoperability

Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Technická špecifikácia interoperability sa vzťahuje na konkrétny subsystém alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým zabezpečiť interoperabilitu železničného systému.

Ak na niektorý subsystém alebo jeho časť nie je vypracovaná technická špecifikácia interoperability, použijú sa európske špecifikácie. Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie alebo slovenská technická norma, ktorou sa preberá medzinárodná norma alebo európska norma.

Filetype iconPríručka na uplatňovanie technických špecifikácií interoperability (v angl. jazyku)

Filetype iconChronológia technických špecifikácií interoperability – prehľadná tabuľka vydaných historických a aktuálne platných technických špecifikácií interoperability (v angl. jazyku)

 

Subsystém železničná infraštruktúra

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „infraštruktúra“ systému železníc v Európskej únii (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Infraštruktúra“

 

 

Subsystém energia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému energia systému železníc v Únii (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Energia“

 

 

Subsystém riadenie-zabezpečenie a návestenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1695 z 10. augusta 2023 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/919 (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

 

 

Subsystém prevádzka a riadenie dopravy

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/773 zo 16. mája 2019 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/757/EÚ (uplatňuje sa od 28. septembra 2023) – aktualizované konsolidované znenie bude doplnené čoskoro

Filetype iconDodatok A – technické predpisy ERTMS (4. verzia)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Prevádzka a riadenie dopravy“

 

Subsystém telematické aplikácie v osobnej doprave

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (uplatňuje sa od 16. júna 2019)

 

 

Subsystém telematické aplikácie v nákladnej doprave

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006 (uplatňuje sa od 18. apríla 2021)

 

 

Subsystém železničné koľajové vozidlá

Nákladné vozne

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2013 z 13. marca 2013 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne“ systému železníc v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2006/861/ES (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Železničné koľajové vozidlá – Nákladné vozne“

 

Rušne a osobné vozne

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“

 

Železničné koľajové vozidlá – hluk

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

 

Železničné koľajové vozidlá – osoby so zníženou pohyblivosťou

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (uplatňuje sa od 26. januára 2023)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Osoby so zníženou pohyblivosťou“

 

Železničné koľajové vozidlá – bezpečnosť v železničných tuneloch

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie – konsolidované znenie (uplatňuje sa od 16. júna 2019)

Filetype iconPríručka pre uplatňovanie technickej špecifikácie interoperability pre subsystém „Bezpečnosť v železničných tuneloch“

 

Subsystém údržba

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 (uplatňuje sa od 16. júna 2020)

 

Neuplatňovanie technických špecifikácií interoperability

V článku 7 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 o interoperabilite sa stanovuje, že členské štáty môžu povoliť žiadateľovi neuplatňovať jednu alebo viac technických špecifikácií interoperability alebo ich časť, a to v prípadoch, ktoré sú taxatívne vymenované v uvedenom článku písmenách a) až e). Žiadosť o neuplatňovanie technických špecifikácií interoperability adresovaná na členský štát by mala obsahovať odkaz na neuplatňované ustanovenia TSI, opis dotknutého projektu, jeho rozsah a harmonogram, ako aj všetky ďalšie relevantné informácie s cieľom pomôcť Európskej komisii posúdiť, či je toto neuplatňovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 7 ods. 1.

Celý postup týkajúci sa žiadosti o výnimku z uplatňovania jednej alebo viacerých technických špecifikácií interoperability je detailne uvedený v nižšie uvedenom vykonávacom nariadení Európskej komisie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/424 z 19. marca 2020 o predkladaní informácií týkajúcich sa neuplatňovania technických špecifikácií interoperability Komisii v súlade so smernicou (EÚ) 2016/797 (uplatňuje sa od 16. septembra 2020)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia