DOPRAVNÝ ÚRAD

Uvádzanie subsystémov interoperability do prevádzky

Každý členský štát povolí uviesť do prevádzky tie štrukturálne subsystémy tvoriace systém železníc, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na jeho území. Členský štát, ako súčasť overenia základných požiadaviek, kontroluje technickú zlučiteľnosť týchto subsystémov so systémom, do ktorého sa integrujú, ako aj bezpečnú integráciu týchto subsystémov v čase, keď sú integrované do systému železníc. Technická zlučiteľnosť a bezpečná integrácia sa vzťahujú na všetky štrukturálne subsystémy – na tie, ktoré sú integrované do železničného vozidla, aj na tie, ktoré sa nachádzajú na každej strane rozhrania medzi železničným vozidlom a príslušnou sieťou.

Pri povoľovaní uvádzania štrukturálnych subsystémov a železničných vozidiel do prevádzky členské štáty zabezpečia zohľadnenie zásad a usmernení, ktoré ako súbor odporúčaní zverejnila Európska Komisia.

Filetype iconOdporúčanie Komisie 2014/897/EÚ z 5. decembra 2014 o záležitostiach súvisiacich s uvedením do prevádzky a používaním štrukturálnych subsystémov a vozidiel podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES

Filetype iconOdporúčanie Komisie 2011/107/EÚ z 29. marca 2011 o povolení na uvedenie štrukturálnych subsystémov a vozidiel do prevádzky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia