DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska legislatíva

V úradnom vestníku Európskej únie bolo v roku 2007 zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. Pre činnosť regulačného orgánu v oblasti dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v osobnej železničnej doprave je nariadenie základným európskym právnym predpisom. V prípade práv a povinností cestujúcich sa jedná najmä o články 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27 a 28.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave

Dňa 6. júna 2021 nadobudlo účinnosť  nové nariadenie (EÚ) č. 2021/782 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, ktoré nahradí spomínané existujúce nariadenie a bude sa uplatňovať od 7. júna 2023 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0782.

 

Legislatívnym orgánom Slovenskej republiky pre oblasť práv cestujúcich je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. https://www.mindop.sk/.

V článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave je uvedený postup pre udeľovanie možných výnimiek z uplatňovania ustanovení nariadenia, ktoré je oprávnený zaviesť členský štát pre služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy.

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov udelilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nasledovné výnimky pre železničných dopravcov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/odbor-zeleznicnej-a-kombinovanej-dopravy/prava-a-povinnosti-cestujucich-v-zeleznicnej-doprave

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia