DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska legislatíva

V úradnom vestníku Európskej únie bolo v roku 2007 zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. Pre činnosť regulačného orgánu v oblasti dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v osobnej železničnej doprave je nariadenie základným európskym právnym predpisom.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave

V článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave je uvedený postup pre udeľovanie možných výnimiek z uplatňovania ustanovení nariadenia, ktoré je oprávnený zaviesť členský štát pre služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy.

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov udelilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nasledovné výnimky pre železničných dopravcov:

Filetype iconPredĺženie výnimky

Filetype iconŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. – oznámenie o udelení výnimky

Filetype iconRegioJet, a.s. – oznámenie o udelení výnimky

Spätná väzba pre návštevníkov 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia