DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska legislatíva

V úradnom vestníku Európskej únie bolo v roku 2021 zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. Pre činnosť regulačného orgánu v oblasti dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v osobnej železničnej doprave je nariadenie základným európskym právnym predpisom.

Dňa 6. júna 2021 nadobudlo účinnosť  nové nariadenie (EÚ) č. 2021/782 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, ktoré nahradí spomínané existujúce nariadenie a bude sa uplatňovať od 7. júna 2023.

Filetype iconNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave

Legislatívnym orgánom Slovenskej republiky pre oblasť práv cestujúcich je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. https://www.mindop.sk/.

V článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave je uvedený postup pre udeľovanie možných výnimiek z uplatňovania ustanovení nariadenia, ktoré je oprávnený zaviesť členský štát pre služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy.

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (platného v čase udelenia výnimky) udelilo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky nasledovné výnimky pre železničných dopravcov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/odbor-zeleznicnej-a-kombinovanej-dopravy/prava-a-povinnosti-cestujucich-v-zeleznicnej-doprave

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia