DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie

Dopravný úrad sa usiluje pomáhať žiadateľom, ktorí vyjadria želanie vstúpiť na trh ako železničné podniky. Za týmto účelom Dopravný úrad poskytuje informácie o spôsobe ako železničný podnik v Slovenskej republike môže požiadať o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia pri dodržiavaní zásad nediskriminačného a transparentného prístupu.

Žiadateľ je povinný pri podávaní žiadosti postupovať podľa príručiek EUAR a postupu Dopravného úradu a podať všetky podklady v predpísanej štruktúrovanej podobe.

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 3 – 2024 – pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia (uplatňuje sa od 25. apríla 2024)

Súvisiace formuláre:

Filetype iconZoznam hnacích dráhových vozidiel

Filetype iconZoznam špeciálnych dráhových vozidiel

Filetype iconZoznam vozňov

Filetype iconZoznam zamestnancov a kategórií zamestnancov

Filetype iconTabuľka zaraďovania (Slovensko)

Filetype iconVzor postupov a metód hodnotenia rizík

Filetype iconZoznam pohraničných prechodových staníc a pohraničných úsekov

Cezhraničné dohody týkajúce sa postupu uznávania vydaných jednotných bezpečnostných osvedčení

Podmienky pre uznávanie vydaných jednotných bezpečnostných osvedčení v súlade s článkom 10 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc

Filetype iconDohoda o spolupráci – Česká republika – Drážní úřad

Filetype iconDodatok č. 1 k Dohody o spolupráci – Česká republika – Drážní úřad

Prístup do systému jednotného miesta kontaktu (One Stop Shop)

Filetype iconJednotné miesto kontaktu (One Stop Shop)

 

Filetype iconPríručka pre žiadateľov pre prácu so systémom jednotného miesta kontaktu (OSS)

Filetype iconRýchly návod pre žiadateľov ako podať žiadosť o jednotné bezpečnostné osvedčenie cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

Filetype iconRýchly návod pre žiadateľov ako pracovať s denníkom problémov cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

Filetype iconRýchly návod pre bezpečnostný orgán ako pracovať s denníkom problémov pri ich vyhodnocovaní cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

 

Príručky k vydávaniu jednotných bezpečnostných osvedčení

Pre žiadateľov o jednotné bezpečnostné osvedčenie

Filetype iconVydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení – predkladanie žiadostí

Filetype iconPožiadavky na systém riadenia bezpečnosti pri udeľovaní jednotných bezpečnostných osvedčení alebo bezpečnostných povolení – príručka detailne opisujúca požiadavky na správne zavedenie systému riadenia bezpečnosti v podmienkach železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry

Filetype iconModel riadenia presadzovania – popis činnosti dohľadu bezpečnostného orgánu v prípade, ak železničný podnik neplní ustanovenia európskej a národnej legislatívy

Filetype iconModel zrelosti procesov riadenia – príručka na sledovanie výkonnosti systému riadenia bezpečnosti železničného podniku po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia

Pre bezpečnostný orgán

Filetype iconVydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení – príručka o spôsobe, akým Železničná agentúra Európskej únie alebo Dopravný úrad posudzujú dôkazy žiadateľa pri žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie

Filetype iconStanovenie systému riadenia kompetencií – príručka o požadovaných znalostiach a kompetenciách posudzovateľov žiadostí o jednotné bezpečnostné osvedčenia

Filetype iconDohľad vnútroštátneho bezpečnostného orgánu – príručka o spôsobe vykonávania dohľadu zo strany bezpečnostného orgánu nad železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia

Filetype iconKoordinácia medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi – príručka o spoločnom prístupe vnútroštátnych bezpečnostných orgánov k výkonu dohľadu nad železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry

 

Vysvetlenia na legislatívne otázky v oblasti jednotných bezpečnostných osvedčení

Filetype iconPoužitie vnútroštátnych predpisov v prípade, ak je bezpečnostným certifikačným orgánom Železničná agentúra Európskej únie

Filetype iconVýber typu žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie v systéme OSS pre žiadateľov, ktorí sú držiteľmi bezpečnostného osvedčenia časť A / časť B

Filetype iconVýmena informácií získaných počas dohľadu pre proces vydania jednotného bezpečnostného osvedčenia

Filetype iconPoužitie vnútroštátnych predpisov v prípade, ak je agentúra bezpečnostným certifikačným orgánom

Filetype iconVymedzenie oblasti činnosti v žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie

Filetype iconVyužívanie jednotného kontaktného miesta v súvislosti s riadením vzniknutých problémov

 

Hodinová sadzba vnútroštátneho bezpečnostného orgánu za posudzovanie vnútroštátnej časti jednotného bezpečnostného osvedčenia v prípade, ak je Železničná agentúra Európskej únie bezpečnostným certifikačným orgánom

Filetype iconStanovenie hodinovej sadzby

Odkazy na podporné dokumenty pre ekonomické záležitosti vo vzťahu so Železničnou agentúrou Európskej únie

Finančná identifikácia subjektov (BAF)

Právna identifikácia subjektov (LEF)

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia